Home

Word

zettabyte, n.
(zettabytes)
more info a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes
<noun.quantity>

ZB ZiB zebibyte zettabyte
semantic pointers
hypernym
part meronym
part holonym
more info a unit of information equal to 1000 exabytes or 10^21 bytes
<noun.quantity>

ZB zettabyte
semantic pointers
hypernym
part meronym
part holonym