Home

Word

Qiangic, n.
more info the Tibeto-Burman language spoken in Sichuan
<noun.communication>

Qiang Qiangic
semantic pointers
hypernym